Výtvarný obor

Výtvarná výchova v sobě spojuje dvě významné složky, které různě ovlivňují utváření osobnosti žáka – složku výtvarně vzdělávací a složku výchovnou. Ačkoliv dnes považujeme oba pohledy za významné, oceňujeme přínos výchovné složky pro osobnostní a duchovní rozvoj žáka, a proto zdůrazňujeme její roli. Mimo ně využívá výtvarná výchova širokého rejstříku konkrétních znalostí o světě a snaží se je představovat z různých úhlů pohledu. Toto obohacené chápání světa otevírá prostor pro poučené vytváření individuálních postojů a stává se jedním z významných impulzů výtvarně výchovných procesů.

Současná výtvarná výchova učí děti hledat, co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak to vyjádřit. Motivací a hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích prostředků je přivádí k aktivaci smyslového vnímání, estetického cítění i rozumového a citového hodnocení skutečnosti jevů. Tato tvořivá aktivita jim umožňuje dospět k prohloubenému prožitku poznávání.

Vlastní sebevyjádření a výtvarné i lidské vcítění žákům zprostředkovává výtvarné výpovědi druhých a přivádí je k porozumění jejich významům. Tím se otevírá nová cesta ke komunikaci, k názorové toleranci mezi jinými i k citlivému pochopení výtvarného umění. Učitel je pak tím, kdo děti na dobrodružné cestě za objevováním skryté tváře světa doprovází.

Výtvarný obor zdůrazňuje citlivé prožívání světa, samostatné výtvarné myšlení a rozvíjení tvořivosti. K podpoře dětské výtvarné sdělnosti přispívá nenásilným přemostěním tzv. krize výtvarného projevu, včas omezuje ikonografické znaky a posouvá schopnost výtvarně se vyjádřit až za dobu dospívání. Výtvarný obor nabízí různé způsoby výtvarného působení, které respektují vývojové obtíže žáků. Učební látka, rozvržená do oddílů věnovaných výtvarné výpovědi, setkávání se skutečností, poznávání výtvarného řádu a výtvarné kultuře, je provázána tématy výtvarných řad a projektů, v jejichž rámci se odvíjí celá cesta za poznáním

Vyučuje: Irina Denezhkina

 

IMG 6692  IMG 6718 

 IMG 6697

 

 IMG 6716

                               Foto: Vlastimil Urban